รูปแบบของธุรกิจ

การทำบัญชีอาจจะทำตามมาตรฐานการบัญชีแบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วนอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจที่สามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์เจ้าของกิจการหรือเกณฑ์ตามกฎหมายได้ รูปแบบของธุรกิจ ดังนี้ธุรกิจเจ้าของคนเดียวมักจะเป็นกิจการขนาดเล็กมีเจ้าของเพียงคนเดียวบุคคลที่เป็นเจ้าของและกิจการมีสถานะเป็นบุคคลคนเดียว

โดยรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวนอาจจะจ้างพนักงานมาช่วยในฐานะผู้ช่วยข้อคิดของการประกอบธุรกิจเจ้าของคนเดียวคือสามารถตัดสินได้รวดเร็วไม่มีขั้นตอนมากมายแต่อาจจะมีข้อเสียคือเงินทุนจำกัดหรือขาดการปรึกษาหารือเมื่อเกิดปัญหาในการบริหารกิจการ

ห้างหุ้นส่วนบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นเจ้าของโดยตกลงร่วมลงทุนผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนอาจร่วมกันบริหารงานหรือมอบหมายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหาร

หรืออาจดำเนินการก็ได้ห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่งได้สองประเภทคือห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนที่เป็นผู้หุ้นส่วนทุกคนไม่จำกัดจำนวนความรับผิดชอบหรือความร่วมกันรับผิดในหนี้สินทั้งหมดห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้เรียกว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือไม่จดทะเบียนอยู่ในฐานะที่เรียกว่าคณะบุคคลก็ได้หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนประเภทนี้แบ่งผู้เป็นหุ้นส่วนออกเป็นสองประเภทคือหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่เกินจำนวนเงินที่ตนนำมาลงทุนในห้างหุ้นส่วนนั้นหุ้นส่วนประเภทนี้ไม่สามารถบริหารงานในห้างหุ้นส่วนได้หุ้นส่วนไม่จำกัด

ความรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนเงินลงทุนอาจจะอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์แรงงานก็ได้ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วนประเภทนี้อยู่อย่างน้อยหนึ่งคนและห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบริษัทจำกัดคือการประกอบกิจการที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น

แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากันผู้ลงทุนซื้อหุ้นเรียกว่าผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารงานแทนและผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่บริษัทจำกัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผลและบริษัทจำกัดสามารถแบ่งตามจำนวนผู้ถือหุ้นได้เป็นสองประเภทคือ บริษัทเอกชนจำกัดคือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่3คนแต่ไม่ถึง 100 คน บริษัทมหาชนจำกัดคือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีผู้ถือหุ้น 100 คนขึ้นไป

มักเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยความหมายขององค์การและการจัดการองค์การนั้นเป็นการกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้โครงสร้างที่มีการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่แบบใดแบบหนึ่งให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น

อย่างชัดเจนส่วนการจัดการนั้นหมายถึงการติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยองค์การหรือบุคลากรร่วมงานกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะนั้นโดยผู้จัดการมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์การซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่สามารถฝึกฝนได้

เพราะการบริหารจัดการคือการให้คนทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายกำหนดขององค์การนักวิชาการให้ได้ความหมายขององค์การไว้ดังต่อไปนี้ความหมายขององค์การว่าองค์การมีโครงสร้างที่เป็นทางการปรากฏเป็นแผนภูมิองค์การซึ่งองค์การทำให้ความต้องการต่างๆบรรลุผลสำเร็จลักษณะที่สำคัญขององค์การได้แก่องค์การเป็นโครงสร้าง

ซึ่งประกอบด้วยกฎเกณฑ์และมาตรฐานตำแหน่งตามสายการบังคับบัญชาองค์การเป็นแบบแผนของพฤติกรรมซึ่งประกอบด้วยการร่วมกันมีพฤติกรรมร่วมมือประสานงานกันและการจัดการกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียองค์การเป็นวัฒนธรรมโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีความเข้าใจและอุดมการร่วมกัน

 

สนับสนุนโดย.  ufabet สมัครยังไง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร