การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ชุมชนและคนในชุมชนจะสามารถอยู่ได้และคนในชุมชนนั้นสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นก็จะต้องได้รับการวางแผนในการพัฒนาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนด้วยว่าอยากที่จะให้ชุมชนที่ตัวเองนั้น

อยู่มีการพัฒาไปในด้านที่ดีด้วยหรือไม่ เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาจะเป็นสิ่งทีช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของชุมชน ทั้งคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของชุมชนด้วยเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะเป็นชุมชนที่มีการพัมนาอย่างยั่งยืน

คนในชุมชนสามารถเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีความเป็นไปของชุมชนได้อย่างดี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะพัฒนาชุมชนนั้นก็ต้องต้องมีการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อย่างตลอดและต่อเนื่องเพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนั้น

จะเป็นการทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นเป็นไปอย่างมั่นคงด้วย โดยเรื่องที่คนในชุมชนจะต้องรู้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆกับคนในชุมชน เรื่องที้เกี่ยวกับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่อาศัย การดำเนินชีวิต จะต้องมีการทำความเข้าใจกับคนในชุมชนว่าสิ่งที่ควรจะทำและสิ่งใดที่ไม่ควรทำเมื่อผู้ที่กี่ยวข้องนั้นมีการทำความเข้าใจจนคนในชุมชนนั้นสามารถเข้าใจได้ละยอมรับได้แล้วนั้น

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการสนับสนุนความคิดเห็นที่ได้จากคนในชุมชนด้วยเพื่อจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านสภาพแลดล้อมและทางด้านคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทั้งสองฝ่ายนั่นเอง โดยการเกิดความเข้าใจในทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะลดปัญหาต่างๆ เช่นการคัดค้านหรือต่อต้านในการที่จะพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีนั่นเอง

การสร้างงานสร้างอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากฝยการที่จะพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพราะถ้าหากคนในชุมชนนั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้นั้นการพัฒนาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย เพราะคนในชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังนั้นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิดรายได้

และไม่ต้องดินรนที่จะออกนอกชุมชนเพื่อไปทำงานถือว่าเป็นการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากๆ เพราะคนในชุมชนก็จะได้อยู่ชุมชนที่ตัวเองนั้นคุ้นเคยและเกิดความรักชมชนเมื่อมีงานและอาชีพคนในชุมชนก็จะช่วยกันหาทางเพื่อพัฒนาและทำให้อาชีพของตัวเองนั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตไปในระดับประเทศด้วยได้

การให้ความสำคัญในการศึกษาของเด็กและมีการสอนสิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใหญ่ ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัยเพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้มหญ่ถ้าหากได้รับความรู้ที่มากขึ้นก็จะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาชุมชนได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่คนในชุมชนควรมีความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุในเรื่องนี้อย่างดีด้วย

 

สนับสนุนโดย  จีคลับ มือถือ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร